مبانی آتش نشانی؛ تئوری حریق

به گزارش اخذ ویزا، احتراق عبارت است از واکنشی شیمیائی که در اثر ترکیب دو ماده شیمیایی که یکی اکسید کننده(مانند اکسیژن) ودیگری اکسید شونده(مانند نفت وبنزین) باشد: انجام گردد.

مبانی آتش نشانی؛ تئوری حریق

1- 1- احتراق

احتراق عبارت است از واکنشی شیمیائی که در اثر ترکیب دو ماده شیمیایی که یکی اکسید نماینده(مانند اکسیژن) ودیگری اکسید شونده(مانند نفت وبنزین) باشد: انجام شود.

در اثر احتراق حرارت فراوری می شود. اگرحرارت حاصله در واحد زمان قابل توجه باشد وهمراه آن نور هم فراوری شود گویند حریق یا آتش سوزی ایجاد شده است بنابراین واکنشهای شیمیائی کند که به مرور زمان حرارت آزاد می نمایند همراه با شعله نخواهد بود.

بطور مثال: زنگ زدن آهن نوعی اکسید اسیون کند بوده که توأم با شعله نیست.

2- 1 -نقطه شعله زنی

نقطه شعله زنی یک مایع عبارتست از درجه حرارتیکه آن مایع بخارات کافی جهت تشکیل یک مخلوط قابل اشتعال با هوا در سطح خود فراوری نماید.

قابل ذکراست که در نقطه شعله زنی با ایجاد جرقه فقط یک لحظه شعله فراوری می شود وادامه نخواهد داشت.

3 -1 -نقطه آتش

حداقل دمائی که درآن یک مایع به سرعت کافی فراوری بخار جهت ادامه اشتغال بنماید را نقطه آتش گویند.

نقطه آتش معمولاً چند درجه بالاتر از نقطه شعله زنی است.

4- 1- درجه حرارت اشتغال (آتش گیری)

درجه حرارت اشتعال یک ماده (جامد- مایع- گاز) عبارتند از کمترین درجه حرارتی که باعث اشتعال ماده بدون احتیاج به عامل آتشزنه می شود.

در درجه حرارت اشتعال توسعه وادامه شعله خواهیم داشت.

5 -1 -مثلث آتش

هرگاه سه عامل حرارت - سوخت- هوا (اکسیژن) به نسبتهای تعیین در مجاورت یکدیگر وجود داشته باشند فراوری آتش می شود.

این سه عامل را که تواماً ایجاد شعله می نماید را به صورت سه ضلع یک مثلث نشان داده وبه آن مثلث حریق می گویند.

حرارت اکسیژن

سوخت مثلث آتش

البته باید توجه داشت: با در نظر گرفتن اینکه در طبیعت معمولاً سوخت وهوا در مجاورت یکدیگر قرار دارند، باید از فراوری حرارت در کنار دو عامل مذکور جلوگیری نمود. لازم به تذکر است به منظور ایجاد شعله باید ابتدا جسم قابل اشتعال مقداری حرارت جذب نماید و بخار قابل اشتعال از خود متصاعد کند واین بخارات به نسبت تعیین با هوا ترکیب شوند تا دراثر حرارت کافی ایجاد اشتعال شود.

برخی از مواد به سه طریق خود بخود آتش می گیرند:

1-بالا بردن درجه حرارت ماده مورد نظر به اندازه درجه آتشگیری

2-تماس دو ماده مخصوص پرمنگنات پتاسیم وگلسیرین اسید نیتریک با چوب یا کاغذ

3-مواد خود بخود سوز که در شرایط خاص(بدون حرارت دادن یا تماس مواد با هم) تحت شرایطی آتش می گیرند. مانند:

انبار علوفه- سبزی تازه چیده شده در انبار

6 -1 -انتقال حرارت

انتقال حرارت، انتقال انرژیست که در اثر اختلاف درجه حرارت بوجود می آید. انتقال حرارت در جامدات، مایعات وگازها.

انتقال حرارت درجامدات بیشتر از مایعات ودر مایعات بیشتر از گازهاست و علت آن تراکم ملکولی بوده که در جامدات ملکولها متراکم تر از مایعات است وبه همین صورت تراکم ملکولها درمایعات بیشتر از گازهاست.

موضوع انتقال حرارت درمورد شدت انتقال این انرژی صحبت می نماید که به سه صورت زیر انجام می شود.

1-راهنمایی Conduction

2-جابجائی convection

3- تشعشع Radiation

7 -1 -انتقال حرارت بطریقه راهنمایی

راهنمایی، انتقال انرژی حرکتی یک ملکول به ملکول مجاور بود وتنها عامل ایجاد جریان حرارتی دریک جسم جامد و مات می باشد.

هرچه تماس ملکولی دریک جسم بیشتر باشد راهنمایی حرارتی در آن بیشتر است وحرارت دریک جسم از نقطه گرمتر به نقطه سردتر حرکت می نماید.

مانند:سیخ داغ روی کباب پز

8- 1 -انتقال بطریقه جابجایی

انتقال حرارت بطریقه جابجائی علت اصلی پیدایش بادهاست. (کشش لوله بخاری) درحریقها گازهای گرم و محصولات احتراق از راه کانالهای کولر- پله کانها- کانال آسانسور و... بطرف بالا حرکت کرد وباعث توسعه حریق می شود.

ضمناًً هوای داغ محل حریق باعث تشدید شدن هوای تازه از زیر می شود واین عمل باعث شدت وتوسعه حریق می شود.

جریان هوای گرم درمحیط های بسته در اثر تراکم زیاد باعث درهم شکسته شدن شیشه ها شده وگاه حالت انفجاری گرفته دیوارها وسقفها را خراب می نماید.

9- 1-انتقال حرارت به طریقه تشعشع

انتقال حرارت انرژی بصورت امواج الکترومغناطیسی انجام می شود واین امواج با سرعت نور حرکت می نمایند.

انتقال حرارت بوسیله تشعشع می تواند از سطوحی که درخلاء قرار گرفته اند هم صورت گیرد.

بطور مثال: انتقال انرژی خورشید به زمین بوسیله تشعشع ازمیان میلیونها کیلومتر فضای خلاء انجام می شود.

هر جسمی در تمام جهات انرژی تشعشعی پخش می نماید. وحتی این انرژی تشعشعی به جسم دیگری برخورد کند یا به وسیله جسم منعکس می شود (اجسام صیقلی) یا از آن عبور می نماید(شیشه) ویا جذب جسم می شود(اجسام تیره). هر چه اجسام به مرکز حریق نزدیکتر باشد، پرتوهای شدیدتری دریافت می نمایند.

10 -1 -روشهای اطفاء حریق درمحور مثلث آتش

1-روش سرد کردن یا قطع ضلع حرارت : گرفتن حررات یک جسم با ماده سوختنی بطوریکه درجه حرارتش به زیر نقطه اشتعال برسد.

وقتی درجه حرارت یک ماده سوختنی به زیر نقطه اشتعال برسد، گازهای قابل اشتعال بدست نمی آید ودر نتیجه حریق خاموش می شود.

در آتش نشانی اکثراً این عمل در حریق جامدات قابل اشتعال که به آب واکنشی ندارند، انجام می شود.

2-روش خفه کردن (قطع ضلع هوا): دراین روش درصد هوا(اکسیژن) محیط را به حدی کاهش می دهد تا نسبت اختلاط مورد احتیاج برای ایجاد اشتعال بعلت کمبود هوا از بین رفته وازتوسعه وادامه آتش سوزی جلوگیری وحریق اطفاء شود. عمل تقلیل اکسیژن را با بکار بردن گازهای خنثی از قبیل گاز کربنیک (CO2) انجام می دهند.

این روش بیشتر در مکانهای سر پوشیده که جریان هوا وجود نداشته باشد مؤثر می باشد. ضمناً باید توجه داشت که در صورت استفاده از اینگونه گازها در محیط های بسته باید محل را ترک نمود تا در اثر کمبود اکسیژن خفگی عارض نشود.

3-روش قطع سوخت (جداسازی): دراین طریق با توجه به نوع حریق از روشهای مختلفی جهت جلوگیری از رسیدن سوخت به حریق استفاده می نمایند.

بطور مثال: درحریق مایعات و گازها با بستن شیر اصلی از ادامه اشتعال جلوگیری نموده ویا در حریقهای بزرگ جنگل با قطع درختان با در نظر گرفتن فاصله مناسب وجهت جریان باد این عمل را انجام می دهند.

11- 1-آتش سوزیها از نظر روش اطفاء

با توجه به اینکه جهت اطفاء حریق، باید ابتدا (نوع مواد سوختنی را در نظر گرفت وبا اطفاء نماینده مناسب آن، اقدام به خاموش کردن آتش ویا جلوگیری از توسعه آن نمود.

لذا، انواع آتش سوزیها را ازاین نظر به 6 طبقه زیر تقسیم بندی می نمایند.

12- 1-آتش سوزی گروه جامدات یا مواد خشک (طبقه A)

به آتش سوزی موادی گفته می شود که بعد از سوختن از خود خاکستر باقی می گذارند وبا آب هم واکنش شیمیائی خطرناکی ندارند.

مانند: چوب، کاغذ، لاستیک، حبوبات، غلات و...

برترین روش جهت اطفاء حریق این طبقه از آتش سوزیها روش خنک کردن می باشد. برای این کار از آب که قدرت خنک نمایندگی خوبی دارد استفاده می شود. البته حجم آبی که به منظوراطفاء استفاده می شود باید مناسب با وسعت حریق باشد.

دراین روش آب حرارت ماده قابل اشتعال را جذب نموده ودرجه حرارت آن را به پائین تر از دمای اشتعال کاهش داده و بدین طریق از ادامه فراوری بخار قابل اشتعال جلوگیری می شود.

13- 1-آتش سوزی مایعات قابل اشتعال(طبقه B)

مایعات قابل اشتعال بعلت تبخیر سریع از نظر سهولت وادامه اشتعال خطرناک تر از جامدات بوده وبعلت اینکه دارای شکل ثابتی نمی باشند احتمال جاری وپخش شدن آنها درمحیط وجود دارد وهمین عمل سبب ازدیاد سطح تماس مایع با هوا شده و موجب ازدیاد شعله می شود.

بنابراین مسئله مهم درحریق مایعات قابل اشتعال، جلوگیری از جریان مایع با توسعه آن در سطح می باشد.

به منظور اطفاء حریق مایعات قابل اشتعال، خاموش نماینده مناسب پودر شیمیائی وکف می باشد. والبته اگر مایع داخل مخزن مشتعل شود ، ابتدا باید بدنه مخزن را خنک نموده وبعد اقدام به اطفاء نمود تا بدینطریق از برگشت مجدد شعله جلوگیری شود.

قابل ذکراست که مایعات قابل اشتعال باید درداخل مخازن فلزی دربدار و دور از منابع حرارتی و عوامل حرارت زا نگهداری شوند.

مایعات از نظر قابل اشتعال بودن دو دسته اند:

1-مایعات سریع الاشتعال: که نقطه تبخیرشان پایین است.

مانند: تینر، بنزین

2-مایعات کند اشتعال: که نقطه تبخیرشان بالاست

مانند: گازوئیل

14- 1-مایعات از نظر حل شدن در آب 2 دسته اند.

1- مایعات محلول درآب. مانند الکلها، اترها

2-مایعات غیر محلول در آب مانند: روغن، نفت، بنزین، گازوئیل به منظور اطفاء حریق مایعات قابل اشتعال در سطح کم از پودرهای شیمیائی ، ماسه خشک، پتوی خیس و در سطح وسیع از کف استفاده می کنیم.

15- 1-گازهای قابل اشتعال

با توجه به اینکه درگازها مسئله جذب حرارت اولیه به منظور فراوری بخار همچون جامدات ومایعات قابل اشتعال وجود ندارد.

بنابراین همیشه بصورت گاز آماده اشتعال می باشد درگازها درصورت ایجاد آتش سوزی نباید شعله را اطفاء نمود بلکه باید بهر طریق ممکن که ایمن هم باشد از خروج گاز جلوگیری شود ودر صورتیکه گاز از سیلندر خارج گشته و شعله ور است باید بدنه سیلندر را هم خنک نمود. وبدون در نظر گرفته شرایط محیط اقدام به خاموش کردن شعله نکنیم.

البته در صورتیکه بنا به شرایطی لازم باشد که شعله اطفاء شود، خاموش نماینده پودر خشک شیمیائی برترین اثر را در این مورد دارا می باشد.

اگر گاز درمحیط پراکنده شده باشد وشعله وجود نداشته باشد، شرایط بسیار خطرناکتر از موقعیت قبلی می باشد. زیرا احتمال انفجار هم دراین حالت وجود دارد.

حال اگر چنین شرایطی در مکان بسته واقع شده باشد: باید با رعایت وانجام موارد زیر از بروز انفجار وآتش سوزی جلوگیری وخطر را رفع ساخت.

1-از قطع و وصل کلیدهای برق خودداری شود. فقط می توان از کنتور که درخارج از محل نشت گاز واقع شده است، برق را قطع کرد.

2- خاموش کردن تمام منابع حرارتی. مانند بخاری، چراغ والور...

3-استفاده از حداقل نفرات برای رفع نمودن عامل خطر

4-استفاده از دستگاه تنفسی ولباس ضخیم ضد جرقه موقع ورود به محل یا حداقل استفاده از دستمال خیس جلوی دهان وبینی.

5- استفاده از سرلوله آب آماده جهت حریق وانفجاراحتمالی.

6- از روشن وخاموش کردن چراغ قوه درمحیط خود داری نموده در صورت لزوم به استفاده چراغ قوه را قبل از ورود به مکان نشت گاز روشن کنید.

7- بستن شیر کپسول گاز

تذکر: درمورد لوله کشی گاز شهری اولین اقدام بستن شیر ورودی به کنتور گاز می باشد.

8- در صورتیکه گاز سیلندر که از هوا سنگین تر است نشت نموده باشد، با ایجاد کوران مصنوعی با پارچه، یا مقوای خیس، جهت خروج گاز از محیط اقدام می نمائیم.

16- 1- دامنه یا حدود قابل اشتعال (انفجار)

عبارتست از: حداقل وحداکثر درصد تراکم بخار(غبار) گاز درهوا که بیشتر یا کمتر از آن درصورت تماس با یک منبع آتشزنه انفجار یا اشتعال صورت نمی گیرد.

دامنه اشتعال گاز شهری 15% - 5% وگاز سیلندر(مایع) 10% - 1% درصد می باشد.

17- 1-آتش سوزی برق(طبقه C)

در آتش سوزی لوازم وتاسیسات برقی، اولین اقدام قطع برق است بعد استفاده ازخاموش نماینده مناسب با توجه به نوع سوختنی جهت اطفاء می باشد.

باید توجه داشت اگر قطع برق ممکن نباشد، برترین اطفاء نماینده خاموش نماینده دی اکسید کربن (CO2) ویا پودرخشک شیمیائی می باشد.

قابل ذکراست قبل از قطع جریان برق استفاده از آب یا کف جهت اطفاء حریق ایجاد برق گرفتگی می نماید. بعلاوه بعد از قطع جریان برق استفاده ازآب یا کف باعث آسیب تماشا دستگاه شده واحتیاج به سرویس کامل خواهد داشت.

باید در نظر داشت که برخی از دستگاههای برقی بعلت داشتن خازن بعد از قطع جریان هم وجود خواهد داشت.

برخی از عواملی که باعث بروز حریقهای برقی می شود عبارتند از:

1-استفاده از فیوزهای نامناسب

2-استفاده از سیم های نامناسب از نظر عبور جریان برق

3-شل بودن محل اتصال سیمها وانشعابات

4-عبور سیم از محلهای نامناسب، مانند:لای درب وپنجره

18- 1-آتش سوزی فلزات قابل اشتعال (طبقهD)

اینگونه از فلزات بعلت اینکه از نظر شدت وسرعت سوختن وروشهای اطفاء با دیگر موارد اختلاف دارند. لذا، طریقه وروشهای اطفاء آنها متفاوت می باشد. برخی از این فلزات عبارتند از :

سدیم، پتاسیم، مهمیم، آلومنییوم، باریم و...

برای اطفاء حریق فلزات قابل اشتعال نباید از آب یا کف استفاده نمود. زیرا، بعلت واکنش فلزات قابل اشتعال با آب، گاز ئیدروژن فراوری می شود که شدیداً قابل اشتعال بوده وباعث تشدید حریق می شود.

برترین خاموش نماینده برای این فلزات استفاده از پودر خشک یا ماسه صد درصد خشک می باشد.

19-1-آتش سوی مواد منفجره

مواد منفجره اکثراً درصنایع نظامی مورد مصرف دارند و مهمترین آنها عبارتند از : تی - ان -تی، اسید پیکریک، پیکراتها، کلراتها، نیتراتها، دینامیت، نیتروگلیسیرین و... اینگونه مواد در صورتیکه دچار آتش سوزی شوند باید سریعاً محل را ترک نمود وتمام مواد دریک لحظه توام با انفجار از بین می رود وقدرت پرتاب تکه های ناشی از انفجار حداقل تا شعاع 200 متری می باشد.

اگراین مواد درمجاورت حرارت قرار گیرند، باید با استفاده از حداقل سرلوله های آب نصب شده بر روی 3 پایه ویا خودروهای مانیتوردار ومانیتورهای پرتابل اقدام به خنک کردن آنها از فاصله مناسب نمود.

البته انبار نگهداری اینگونه مواد باید مجهز به سیستم های آب افشان اتوماتیک (اسپرینگر) باشد تا به هنگام بالا رفتن درجه حرارت یا ایجاد حریق، بلافاصله آغاز به اطفاء یا خنک نمودن مواد بنماید.

منبع:مبانی آتش نشانی ،محمود مقاری ، انتشارات سازمان شهرداریهای کشور - 1378

منبع: راسخون
انتشار: 14 مهر 1400 بروزرسانی: 14 مهر 1400 گردآورنده: visaro.ir شناسه مطلب: 2002

به "مبانی آتش نشانی؛ تئوری حریق" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "مبانی آتش نشانی؛ تئوری حریق"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید