دریچه دیافراگم دوربین عکاسی را چگونه تنظیم کنیم؟

به گزارش اخذ ویزا، دیافراگم دوربین عکاسی چیست؟ دیافراگم دوربین سوراخی است که میزان نور وارد شده به حسگر دوربین را کنترل کرده و از سه تنظیم اساسی عکاسی است.

دریچه دیافراگم دوربین عکاسی را چگونه تنظیم کنیم؟

دریچه دیافراگم دوربین یک سوراخی است که می تواند میزان نور واردشده به حسگر دوربین (یا بخش مخصوص فیلم در دوربین) را کنترل کند. این حالت یکی از سه تنظیم اساسی نوردهی است (ISO، سرعت شاتر، دریچه دیافراگم).

با تنظیم کردن دریچه دیافراگم یا f/stop شما نه تنهامیزان نور جمع شده را کنترل می کنید، بلکه می توانید جنبه هایی به عکس نهایی خودوارد کنید که باید در مورد آن ها اطلاعاتی کسب کنید. عمق میدان DOF، (محیطی که وضوحتصویر را نشان می دهد) مهم ترین عامل است، ولی امکان دارد مسائل نوری نیز وجودداشته باشند. دانستن اینکه دریچه دیافراگم دوربین شما کار می کند به شما این اجازهرا می دهد که گزینه های بیشتری در مورد دریچه عدسی به دست آورید و از آن ها استفادهکرده و جلوه های مناسبی ایجاد کنید و حتی از خطاهایی که در تصاویر ایجاد می شوندآگاه شد.

فراگیری گام به گام استفاده درست از دیافراگم دوربین برای عکاسی حرفه ای

1. آشنایی با مفاهیم و اصطلاحات مهم عکاسی

 • دریچه دیافراگم: این دریچه یک منفذ قابل کنترل است کهباعث می گردد نور از شی به عدسی برسد. مانند سوراخ بسیار ریز در اتاقک تاریک، اینمنفذ می تواند اشعه های رسیده از نور را به جز آن هایی که باعث تداخل عکس می شوندبه راستا مرکزی هدایت کند و در راستای متضاد بر روی فیلم ظاهر کند. با یک عدسی،این منفذ همچنین می تواند شعاع هایی نوری را محدود کند که از مرکز دور می شوند کهدر این حالت عدسی شیشه ای می تواند به طور تقریبی (معمولاً با سطوح دایره ای شکل)محل فوکوس را ایجاد کند (معمولاً از حالت دایره ای استفاده می کند)، و در این حالتاست که از عدم انطباق کانونی استفاده می کند.

با توجه به اینکه هر دوربین دارای این نوع منفذ است، و معمولاًقابل تنظیم هست و اگر این گونه نباشد دارای لبه هایی بر روی منفذ است که تنظیم اندازه یمنفذ با نام دریچه شناخته می گردد.

 • F-stop: این حالت مربوطبه نسبت طول کانونی عدسی ها نسبت به کل اندازه منفذ است. این نوع از اندازه گیریمورداستفاده قرار می گیرد زیرا یک نسبت کانونی روشن یکسانی برای یک تصویر ایجاد می کندو برای یک تنظیم ISO به سرعتمشخص شاتر نیاز دارد (سرعت فیلم یا تشدید متساوی حسگر نوری) که بدون توجه به طولکانونی انجام می پذیرد.
 • دیافراگم Iris و یا به بیان ساده iris: این حالت یک ابزاری است که در بسکمک از دوربین ها مورداستفادهقرار می گیرد و می تواند دریچه را تنظیم کند. این ابزار دربرگیرنده مجموعه ای ازتیغه های نازک فلزی دارای همپوشانی است که می تواند در مرکز یک حلقه صاف فلزیقرار گیرد. این ابزار یک منفذ مرکزی ایجاد می کند که در طرفین به طور کامل باز می گردد،که در صورت کنار رفتن صفحات فلزی رخ می دهد و با جمع کردن تیغه ها به طرف مرکز می تواندیک سوراخ چند زاویه ای ایجاد کند (این منفذ نیز می تواند گوشه های منحنی داشتهباشد).

اغلب دوربین های SLR فقط دیافراگم iris را می بندند آنرا از جلوی عدسی قابل مشاهده می کنند که در این حالت عمق میدان عملی می گردد.

 • متوقف کردن: به معنای استفاده از منفذ کوچک تر است که مربوطبه بستر موردنظر است.
 • باز کردن: مربوط به استفاده از منفذ به نسبت بزرگ تر با توجهبه بستر موردنظر است.
 • کاملاً باز: به معنی استفاده از بزرگ ترین دریچه است (کوچک ترینعدد f).
 • عمق میدان: یک محیط جلو به عقب است و یا حوزه مربوط بهمحیط جلو به عقب است که تا حدی تیز به نظر می رسد. منفذ کوچک تر می تواند عمقمیدان را افزایش دهد و آن میزانی را کاهش دهد که بر اساس آن اشیای خارج از دید ماتبه نظر می رسند. میزان دقیق عمق میدان تا حدی سلیقه ای است زیرا فوکوس رفته رفتهاز فاصله موردنظر می کاهد و به طور قابل توجه بر عواملی مانند نوع شی و دیگرحالات مانند فقدان تیزی و موقعیت های بصری تأثیر دارد.

عمق نسبت بزرگ میدان به عنوان حالت عمیق شناخته می گردد وعمق کم میدان نیز به صورت حالت کم عمق شناخته می گردد.

 • عدم انطباق کانونی: حالات ناقصی هستند که در توانایی یک عدسیجلوه گر می شوند که این عدسی نمی تواند به طور مناسب فوکوس کند. به طورکلی، انواع ارزان ترو خاص تر عدسی مانند عدسی های فوق پهن دارای عدم انطباق کانونی زیاد هستند.

دریچه هیچ تأثیری بر روی عدم انطباق خطی ندارد (عدسی هایصاف منحنی دیده می شوند) ولی اغلب از میانه حالت زوم عدسی دارای کمی انحراف استکه در این حالت این نوع عدسی ها نمی توانند به طور مناسب در خط افق قرار گیرند واین حالت می تواند با نرم افزار و یا به طور اتوماتیک توسط خود دوربین دیجیتال حلگردد.

 • انکسار: یک حالت اساسی از رفتار موج هایی است که از درونمنفذ کوچک در حال جریان هستند و می توانند تیزی تمام عدسی ها در منفذهای کوچک تررا به حد بیشینه برسانند. رفته رفته واضح تر می گردد که f/11 در بیشتر دوربینهاعملکرد بسیار عالی ایجاد می کند ولی عدسی ها، عدسی های معمولی خواهند بود (ولواینکه اغلب به مطالعه این موضوع پرداخته گردد که چنین عمق میدان و یا سرعت بالایشاتر و یا یک پالایه حجم طبیعی در دسترس نباشد).

2. درک عمق میدان

عمق میدان به طور رسمی مربوط به فاصله اشیا با وضوح قابل قبولاست. فقط یک فاصله وجود دارد که در آن اشیا می توانند در فوکوس کامل قرار گیرندولی وضوح با فراتر رفتن از این فاصله رفته رفته کاهش خواهد یافت. برای مسافت کوتاهدر چنین راستای، اشیا تا حدی مات خواهند شد و فیلم یا حسگر نور تا حدی تحریک خواهندشد تا هرگونه مات شدن را تشخیص دهند . برای مسافت طولانی تر آن ها در عکس نهایی تا حدی واضح به نظرخواهند آمد. دو علامت عمق میدان برای چنین منفذهایی در کنار معیار فوکوس کردن برروی عدسی ها می توانند تخمین مناسبی از این معیار باشند.

به طورکلی یک سوم عمق میدان در جلوی مسافت فوکوس واقع شده استو دوسوم در پشت قرار می گیرد. (اگر تا بینهایت ادامه پیدا نکنند، ازآنجایی که اینپدیده به میزان نور ساتع شده از شی مربوط نمی گردد که می تواند حالت همپوشانی ایجادکند، شعاع های ساتع شده از مسافت های طولانی می توانند موازی باشند).

عمق میدان رفته رفته کاهش می یابد. پس زمینه ها و پیش زمینه هاتا حدی نرم می شوند که این حالت زمانی است که آن ها در مرکز فوکوس نباشند ولی درصورت استفاده از منفذ پهن تا حد بسیار زیادی مات و غیرقابل تشخیص خواهند شد. اینحالت را در نظر بگیرید که آیا مهم است که آن ها در مرکز فوکوس باشند و یا خیر،بستر موردنظر باید نرم باشد و یا حالت انکساری باید ایجاد حالت ماتی بکند.

اگر شما یک پس زمینه مات می خواهید که به شی شما نیز عمقمیدان مناسب را بدهد، فوکوس بر روی اجزا می تواند توجه شما را جلب کند.

عمق میدان رفته رفته و به طورکلی مربوط به طول کانونی (طولکانونی زیاد، میزان کمی از این حالت را ارائه می دهد)، اندازه فرمت (فیلم کوچک تریا اندازه حسگر می تواند حالت بیشتری از آن را ارائه دهد که همان زاویه دیداست، به بیان دیگر طول کانونی برابر) و مسافت (که در حالت فوکوس شده کمترین حالترا بیان می کند).

بنابراین اگر شما می خواهید تا عمق میدان را به دست آورید،شما می توانید عدسی فوق سریع بخرید (که گران است) یا زوم کنید (که رایگان است) ویا حتی از عدسی های پهن استفاده کنید که ارزان هستند.

هدف هنری از عمق میدان به این معنا است که به صورت تعمدیتمام عکس را به طور واضح ارائه دهید و یا حالت انکساری در پیش و پس زمینه ایجادنمایید.

به یاد داشته باشید که شما به طورمعمول هیچ کدام از اینحالات را در زمینه یاب خود پیدا نخواهید کرد (یا بر روی صفحه ای که در آن در حالانجام کار هستید). دوربین های مدرن با عدسی در بزرگ ترین منفذ دست به اندازه گیری می زنندو فقط عدسی را در حالتی متوقف می کنند که لحظه نوردهی کافی ایجاد گردد. عملکردبررسی عمق میدان معمولاً فقط به دید کم نور و غیردقیق منجر می گردد (بدو توجه بههرگونه الگوی نادرست در صفحه نمایش، آن ها در تصویر نهایی ارائه نخواهند شد).محل یاب ها در دوربین های SLR دیجیتال مدرن و دیگر دوربین های اتو فوکوس حتی نمی توانند عمق بازمیدان را در عدسی های سریع f/2.8 نشان دهند (کم عمق تر ازآنچه هست به نظر می رسد، بر حالت اتو فوکوسمتکی است و مربوط به محدودیت خود نیست). گزینه بهتر بر روی دوربین دیجیتال گرفتنعکس است، و سپس آن را در LCD خود اجرا کرده و زوم کنید ببینید که آیا پس زمینه به اندازه یکافی وضوح دارد.

3. تعامل منفذ و نوردهی آنی (فلش) را درک کنید.

فلش آنی معمولاً آن قدر کوتاه استکه عامل مربوط به فلش فقط می تواند تحت تأثیر آن قرار گیرد. (اغلب 35 میلی متری هاو دوربین های SLR دارای سرعت شاتر برابر با نور فلش هستند، فراتر از این حالتچهارچوب موردنظر می تواند به صورتی تحت تأثیر قرار گیرد که سطح کانونی در رابطه باشاتر عمل کند.

حالات فوق هماهنگی با نور فلش در سرعت بالا از حجم بالایی از نورضعیف فلش استفاده می کند که هرکدام می توانند کسری از فریم را شامل شوند، آن ها بهمیزان زیاد از میزان فلش می کاهند پس بسیار مفید هستند). منفذ باز می تواند محدوده یکلی بیشینه فلش را افزایش دهد. همچنین می تواند محدوده پرشده با فلش را نیز باافزایش نوردهی متناسب از یک فلش افزایش دهد و زمان مربوط به ورود نورهای جانبی راکاهش دهد.

یک منفذ کوچک می تواند نیاز باشد تا از نوردهی های بیش ازحد در تصویرهاییاز نزدیک جلوگیری کند که این حالت مربوط به خروجی های کمینه است که تحت آن ها فلش نمی تواندکاهش پیدا کند (فلش غیرمستقیم که به طورکلی کار آیی کمتری دارد می تواند در اینموقعیت به ما کمک کند).

بسکمک از دوربین ها می توانند نوردهی فلش و جانبی را باحالتجبران نوردهی فلش اصلاح کنند. یک دوربین دیجیتال یک عامل بسیار مناسببرای روندهای پیچیده اجرایی برای فلش است زیرا نتایج ارائه ناگهانی نور یکحالت زیاد خلاقانه نیست، هرچند برخی از استودیوها دارای نورهای فلش مدل ساز هستندو برخی از فلش های قابل حمل نیز می توانند از حالت مدل سازی تحت نور استفاده کنند.

4. عدسی های خود را به منظور وضوح کامل مورد بررسی قرار دهید.

تمام عدسی هامتفاوت هستند و بهتر است که در حالات مختلف مورد استفاده قرار گیرند تا بتوانند عملکردبهینه خود را نشان دهند. به بیرون بروید و از اشیا عکس بگیرید که دارای بافت هاینرم مختلفی هستند تا اینکه متوجه شوید که عدسی های شما به چه اندازه هایی در منفذهایمختلف عمل می کنند.

این شی باید حداقل 30 فیت یا بیشتر با عدسی پهن و 100 ها فیتاز عدسی دوربینی فاصله داشته باشد، یک درختی که در دوردست واقع شده است می تواند گزینه یمناسبی باشد) که در این حالت می توان از عدم انطباق کانونی جلوگیری کرد. در اینجابرخی توصیه ها وجود دارند که با آن ها می توانید متوجه شوید که دنبال چه چیزیهستید:

اغلب عدسی هادارای کنتراست پایینی هستند و در بیشترین بازشدگی خود کمترین وضوح را پیدا می کنند،به خصوص در گوشه های تصویر. این حالت در مورد عدسی های متمرکز و ارزان تر صادقاست. درنتیجه اگر شما می خواهید که در گوشه عکس های خود نیز تمام جزئیات راداشته باشید، شما باید از منافذ کوچک استفاده کنید. برای اشیا صاف، f/8 به طور مرسوم می تواندبا وضوح ترین منفذ باشد. برای اشیایی که در مسافت های مختلف قرار دارند، یک منفذکوچک می تواند برای عمق بیشتر میدان مناسب باشد.

اغلب عدسی هادارای میزان قابل توجهی از انحراف نور در حالت باز هستند. انحراف نور در صورتی رخ می دهدکه گوشه های تصویر تا حدی تاریک تر از مرکز تصویر باشند. این حالت می تواند برایبسکمک از عکس ها یک حالت مناسب باشد مخصوصاً پرتره ها، این امر باعث می گردد کهتوجه شما به مرکز عکس معطوف گردد که به همین دلیل است که بسکمک از افراد از اینحالت استفاده می کنند. ولی بااین وجود در مورد عاملی که استفاده می کنید می توانیداطلاعات بیشتری کسب کنید. انحراف نور در حالت f/8 تا حدی دیده می گردد.

عدسی های مخصوصزوم می توانند در میزان زومی که انجام می دهند باهم فرق داشته باشند. عواملی که دربالا اشاره شده را در تنظیمات مختلف زوم انجام دهید.

انکسار باعث می گرددکه هر تصویر مربوط به عدسی ها در f/16 نرم تر باشد و در f/22 این حالت به طورخاصی نرم شده و منفذ کوچک تر می گردد.

تمام این عواملمربوط به این زمینه هستند که شما در مورد وضوح کلی تصویر به تفکر بپردازید که همانترکیب مناسب است که عبارت اند از عمق میدان و این حالت می تواند به طورکلی با سرعتنامناسب شاتر تحت خطر قرار گیرد که به دلیل حساسیت بالا، در عکس نویز ایجاد می گردد.

فیلم خود را برایبررسی این موضوع هدر ندهید، عدسی خود را بر روی دوربین دیجیتال بررسی کنید، عدسی هایگران و اصلی معمولاً در f/8 بهترین عملکرد خود را نشان می دهند، عدسی های ارزانمانند عدسی های موجود دربسته عدسی در f/11 بهترین عملکرد رادارندو عدسی هایی مانند با پهنای زیاد و یا عدسی های دوربینی بهترین عملکرد خود را در f/16 نشان می دهند.(با عدسی های انطباق پذیر تا حد ممکن مکث کنید، که این کار را می توانید با حالتاولویت دیافراگم انجام دهید، به منو مراجعه کنید.)

5. جلوه های ویژه مربوط به دریچه دیافراگم دوربین خود را بررسی کنید.

Bokeh که یک کلمه ژاپنی استو اغلب برای ظاهر محیط های خارج ازفوکوس مورد استفاده قرار می گیرد مخصوصاً نورهای روشن زیرا این حالات به عنوان جنبه هاینورانی نمایان می شوند و اغلب در میانه و برخی اوقات نیز در حاشیه ها نورانی ترهستند و برخی حالات نیز ترکیب این دو رخ می دهد، ولی یک مؤلف آن را در حالات شکسته ی bokeh تشخیص می دهد. به طور خاص حالات مات خارج از فوکوس عبارت اند از:

 • حالات بزرگ تر و انکساری در ابزار پهن تر
 • لبه های نرم به دلیل حالت دایره ای شکل (لبه های عدسی به جای تیغه های iris).
 • شکل محل باز شدن دیافراگم دوربین زمانی که در بازترین منفذ قرار ندارد. این حالت دربازترین ابزار قابل ردیابی است زیرا آن ها بسیار بزرگ هستند. این حالت می تواند باعدسی هایی که به صورت تقریبی در مرکز قرار نمی گیرند زیاد جذاب نباشد، مانند عدسی هایارزان با دیافراگم پنج یا شش سطحی.
 • اغلب اوقات حالت هلالی به جای دایره ای در کناره های عکس در ابزار پهن تر بهدلیل اینکه برخی از عدسی ها به اندازه کافی بزرگ نیستند تا بتوانند تمام بخش عکسرا در ابزار موردنظر نوردهی کنند، و یا به حالت مات در کناره ها تبدیل شوند (کهتنها مسئله ای است که در عکس برداری در شب خود را نشان می دهد).
 • عدسی های دوربینی آینه ای شکل دایره ای به دلیل مانع مرکزی.
 • شعاع های انکساری شکل دهنده سان استار. نورهای بسیار روشن مانند چراغ ها درشب مانند انعکاس هایی از سان استار هستند که توسط بارقه های انکساری احاطه می شوندو می توانند سان استار ایجاد کنند (آن ها با انکسار افزایش یافته در نقاطی ایجاد می شوندکه یک چند ضلعی توسط iris ایجاد می گردد (اگر شما تعداد مشخصی از آن ها را داشته باشید)، که مربوط به بارقه های متضاد دارای همپوشانی استو یا این حالت می تواند دو برابر این میزان نیز باشد (اگر تعداد صفحات وسیله شمافرد باشد). آن ها با عدسی ها و بسکمک از صفحات مربوط به عدسی ها تا حدی قابل تشخیصهستند (برخی از عدسی ها مانند Leicas قدیمی).

6. بیرون رفته و عکس برداری کنید.

مهم ترین عامل (در رابطه با ابزار شما) حداقلعمق میدان است. می توان به طور ساده این حالت را به صورت زیر بیان کرد: ابزار کوچک تریعنی عمق میدان بیشتر و ابزار بزرگ تر یعنی عمق میدان کمتر. ابزار بزرگ تر همچنینباعث مات شدن پس زمینه می گردد. در اینجا مثال هایی در این زمینه وجود دارند:

 • از ابزار کوچک استفاده کنید تا از عمق میدانی بیشتر بهره مند شوید.
 • به یاد داشته باشید که هرچقدر شما نزدیک تر شوید عمق میدان نیز کمتر می گردد.اگر شما عکس برداری ماکرو انجام می دهید بیشتر از یک منظره شما باید فاصله خودرا حفظ کنید. عکاسان حشرات به f/16 و یا کمتر نزدیک می شوند و یا شی موردنظر خود را با نورهای مصنوعیزیاد احاطه می کنند.
 • از ابزار بزرگ استفاده کنید تا عمق میدان کمی داشته باشید. این حالت برای پرتره هابسیار مناسب است (بسیار بهتر از حالت پرتره اتوماتیک احمقانه)، برای مثال استفادهاز بزرگ ترین ابزاری که دارید، قفل کردن فوکوس بر روی چشم ها، ترکیب مجدد و یافتن پس زمینهدر خارج از محدوده فوکوس که انحراف کمی ایجاد می کند.
 • به یاد داشته باشید که بازشدگی ابزار مانند این حالت می تواند سرعت شاتر انتخاب شدهرا افزایش دهد. در نور روز مطمئن شوید که دوربین شما بیشترین سرعت شاتر را ندارد (معمولاً4000/1 در SLR های دیجیتال). ISO خود را کم نگه دارید تا از این امر جلوگیری کرده باشید.

7. با جلوه های خاص عکس برداری کنید.

اگر شما به عکس برداری از نورها در شب مشغولهستید، حمایت دوربینی مناسب ایجاد کنید و به سان استار نیاز خواهید داشت بنابرایناز ابزار کوچک استفاده کنید. اگر خواهان ابزار بزرگ هستید به خصوص نقطه های دایره ایشکل bokeh، (ولو اینکه دایره های کامل نشده ای باشند)، از ابزار باز استفادهکنید.

8. با فلاش کامل کننده عکس بگیرید.

از ابزار نسبتاً بزرگ و سرعت شاتر بالااستفاده کنید که این در صورتی است که فلاش ترکیب شوند تا فلاش به طور کامل از بیننرود.

9. تا حد نهایت کیفیت فنی عکس، عکس برداری کنید.

اگر عمق میدان اهمیت چندانینداشته باشد (که به طورکلی زمانی اهمیت دارد که هر چیز در عکس دور از عدسی است ودر فوکوس باشد)، سرعت شاتر می تواند به میزان بالا زیاد باشد تا از مات شدن و لرزشدوربین جلوگیری گردد و تنظیمات ISO می تواند به اندازه کافی باشد تا نویز تصویر ازبین رود (که این حالت به طول کلی در نور روز خود را نشان می دهد)، شما گیمیک مربوط به ابزار نیاز ندارید و هیچفلشی نیز به آن اندازه قوی نیست تا با نور محیط خود را هماهنگ کند، ابزار را بهصورتی هماهنگی کنید که بهترین جزئیات را در حالت مناسب ایجاد کند.

10. زمانی که عدسی را انتخاب کردید سعیکنید بیشتر از حالت اولویت دیافراگم دوربین استفاده کنید.

تهیه: مجله خبرنگاران

منبع: setare.com
انتشار: 13 آذر 1399 بروزرسانی: 13 آذر 1399 گردآورنده: visaro.ir شناسه مطلب: 1299

به "دریچه دیافراگم دوربین عکاسی را چگونه تنظیم کنیم؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "دریچه دیافراگم دوربین عکاسی را چگونه تنظیم کنیم؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید